5 tips over Gegalvaniseerde tackernagels U kunt vandaag gebruiken

Een langsnaden geraken in een felsverbinding over het type Pittsburgh uitgevoerd. Een verbindingstechniek moet ter goedkeuring voorgelegd geraken met de ontwerper. SPECIFICATIES Plaatdikte : overeenkomstig TB105 Galvanisatie : gering Z 275 g/m2 overeenkomstig het Sendzimir procedé Diameter : in overeenstemming met meetstaat en organiseren Koppel- en hulpstukken : uit hetzelfde materiaal zodra een kanalen met ons gelijkaardige treatment. Een verbindingtechniek moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ontwerper. De grootte betreffende de insteeklengte over de hulpstukken is volgens een Eurovent 2/3 Koppelingen : met dubbele dichtingsringen in EPDM-rubber Luchtdichtheidsklasse D Inzet In overeenstemming met aanduidingen op plannen en meetstaat flexibele kunststoffen kanalen wegens plaatsing in dekvloeren FH sog & omschrijving PE slangen uit puur en zuiver bouwstof dat geurloos en onschadelijk kan zijn. De slangen bestaan glad vanbinnen en hebben weinig weerstand. Dit vertrek en een binnenkomst gebeurt op speciale collector / aansluitstukken, tevens vervaardigd uit PE. Die stukken hebben een connectie over Ø125mm en verdelen de lucht aan 2 of verschillende slangen i.f.v. de diameter. SPECIFICATIES Diameter: gering 63mm Slanglengte: 50m Portiersgebouw containerpark Boom 221

De compacte binnenunit meet 1600 mm x 595 mm x 680 mm (h x b x d). De binnenunit bestaat bij overige uit: ons circulatiepomp vanwege de verwarming; een warmwaterboiler in roestvrij staal met 200ltr; een circulatiepomp voor SWW; ons warmtewisselaar voor SWW; een elektronische debietmeter; een veiligheidsklep + manometer; In de unit is standaard ons regeling geïntegreerd. Een hydraulische module aangaande de warmtepomp kan zijn standaard uitgerust betreffende ons debietmeter op een retourleiding van de waterkring. Het waterdebiet kan dus direct op het basisscherm geraken afgelezen, zodat dit energieverbruik kan worden ingeschat (zie Opvolging van het energieverbruik) doch tevens eventuele fouten kunnen worden opgespoord. Dit kan zijn verder geoorloofd teneinde weekprogrammeringen in te stellen opdat de functie betreffende verwarmingsmodus kan worden ingesteld op de behoeften. Verschillende scenario's (maximaal 3) mogen geraken geconfigureerd in functie betreffende de behoefte van de gebruiker. Een elektrische sensoren op een buiten- en binnenunit over verder helpen het energieverbruik betreffende de warmtepomp in te schatten buiten het hiertoe een extra systeem kan zijn vereist. Portiersgebouw containerpark Boom 216

21 De opdrachtnemer blijft in alle gevallen louter aansprakelijk ten opzichte aangaande de aanbestedende overheid. Bij inroepen aangaande draagkracht betreffende een onderaannemer (cfr. Art.72 van dit besluit) De vermelding van welk gedeelte betreffende een opdracht aan één ofwel verschillende onderaannemers zal geraken toevertrouwd, kan zijn verplichtend, en bij het ontbreken ervan kan een inschrijver en bestaan inschrijving uitgesloten worden, ingeval vanwege de selectie over de inschrijver de draagkracht van de onderaannemer bepalend is geweest. In dit geval fungeert een opdracht uitgevoerd te geraken met de aangegeven onderaannemer(s). Voor een offerte fungeert de overeenkomst gevoegd te worden waaruit een verhouding tussen de inschrijver en bedoelde onderaannemer blijkt. Meer bepaald dient de betrokken onderaannemer alle rechten en plichten aangaande een inschrijver over te nemen zo een inschrijver/opdrachtnemer in gebreke zou blijven bij de uitvoering over deze opdracht. Aanvullend: Facultatief in te zetten onderaannemers Vermelding voor offerte Een inschrijvers geraken verzocht om, in voorkomend geval, in hun offerte te vermelden welk deel van een opdracht zij voornemens bestaan met derden in onderaanneming te melden en welke onderaannemers worden voorgesteld.

Zo dit controlerend studiebureau alleen opmerkingen bezit op een voorlopige vorderingsstaat, schuldvordering, of op het overzicht van de uitvoeringstermijn, stuurt dit deze opmerkingen in de 7 dagen na ontvangst met de documenten via tot alle tevens-opdrachtgevers. Alle ook-opdrachtgevers sturen binnen de 14 dagen na ontvangst over een documenten, hun opmerkingen door naar dit controlerend studiebureau. Indien in een 14 dagen geen opmerkingen via de ook-opdrachtgevers werden overgemaakt, gaat het studiebureau een documenten (inclusief hun eventuele opmerkingen) wanneer aanvaard door een opdrachtgevers beschouwen. In een 21 dagen na postdatum betreffende dit verzenden aangaande een voorlopige vorderingstaten (e.d.) stuurt het studiebureau één exemplaar nagezien, verbeterd en aangevuld met een ontvangen opmerkingen betreffende alle betrokken partijen naar een opdrachtnemer en naar alle ook-opdrachtgevers. Definitieve vorderingsstaten, schuldvordering, totaalbeeld uitvoeringstermijn De opdrachtnemer vervaardigd maandelijks, na goedkeuring via het studiebureau: - ons definitieve vorderingsstaat (eventuele eindstaat) voor de volledigheid aangaande de werken; Portiersgebouw containerpark Boom 44

28 Art.74 Combinatie met kandidaten/inschrijvers Ingeval de kandidaat/inschrijver is een combinatie aangaande kandidaten/inschrijvers, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld in een speciale nota. In deze nota dient minimaal vermeld/aangevuld te geraken betreffende: - Benaming, adres, rechtsvorm betreffende ieder betreffende de deelnemers aan een combinatie; - De (juridische) groep tussen de deelnemers met een combinatie; - Een noodzakelijke middelen aangebracht via elke deelnemer aan een combinatie en waarover een combinatie zal kunnen bezitten voor een uitvoering aangaande de opdracht; - Door elke deelnemer aan de combinatie gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in het artikel. Een bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tegelijk als verklaring op erewoord het iedere deelnemer aan een combinatie: - zich ook niet bevindt in één aangaande een uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 61 tot 66 van het besluit (met aanvullingen zoals geregistreerd in het bestek); - voldaan bezit met de bepalingen van artikelen 61 tot 66 over het besluit. Ons combinatie aangaande kandidaten/inschrijvers mag worden uitgesloten indien één ofwel meerdere deelnemers aan een combinatie: - met deze laatste dit toegangsrecht is ontzegd op grond over artikel twintig over de Wet; - die zichzelf bevinden in één aangaande een uitsluitingsgevallen bedoeld in verhalen 66 tot 71 aangaande dit besluit (met aanvullingen bijvoorbeeld geregistreerd in dit bestek).

132 Toepassing Binnenzijde en buitenzijde inkomdeuren hang- en sluitwerk toebehoren stormketting FH st Stormketting uit verzinkt staal omhuld betreffende kunsstof beschermhoes Meting aard aangaande een overeenkomst: in stuks. Toepassing Binnenzijde buitendeuren beglazing - doorgaans Bezorging en plaatsing aangaande al die voorziene beglazingstypes betreffende inbegrip aangaande alle toebehoren, de steunblokjes, dichtingsbanden, afdichtingskitten,. Materialen Alle glasproducten hebben de CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DoP). Ieder beglazingselement draagt op de binnenzijde betreffende ons afstandhouder een merkteken met de benaming met een fabrikant, een U dan ook-waarde, de voorziene tussenafstand en datum aangaande fabricatie. Onderstaande normen en richtlijnen zijn doorgaans met toepassing: NBN S Glaswerk TV 221 Plaatsing betreffende drinkglas in sponningen TV 214 Drinkglas en glasproducten Functies aangaande beglazing TV 222 Dimensioneren betreffende schrijnwerk bij windbelasting STS 56.5 Dichtingskitten wegens gevels In functie van de gestelde prestaties kan elk glasblad aangaande iemand anders type zijn en/ofwel uit verscheidene lagen zijn. Een vereiste glasdiktes geraken afgetoetst in functie betreffende een glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk voor het schrijnwerk. Voorafgaand aan de service en plaatsing levert een aannemer een compleet overzicht aangaande de voorziene beglazingstypes, hun prestaties en dikte van een glasbladen. Een karakteristieken betreffende alle samenstellende onderdelen (aanmeldingen, drinkglas, beglazingsblokjes, rubbers, afdichtingskitten, ) moeten onderling verenigbaar bestaan inzake mogelijke fysisch-chemische interacties welke een prestaties of het uitzicht nadelig zouden mogen beïnvloeden.

67 Meting meeteenheid: per m3 meetcode: dit te meten volume is berekend door een breedte aangaande een funderingszool/vorstrand te reproduceren met de aanzetdiepte met de funderingszool/vorstrand en de lengte. Daar wordt nauwelijks rekening gehouden betreffende taluds ofwel gebeurlijke meerbreedtes met de sleuven. Meerbreedtes voor bekistingen en bestrijkingen geraken evenmin in rekening gebracht bij een berekening betreffende dit volume. aard betreffende de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH). Een uitgegraven hoeveelheden bestaan enkel in een diepte wegens verrekening vatbaar, ook niet in een breedte. De funderingssleuven/vorstranden geraken uitgegraven zoals aangeduid op een organiseren en in een gedetailleerde meetstaat, betreffende een minimale diepte over 100 cm bij het toekomstige maaiveld. Al die te hergebruiken grond wegens aanvullingen en/of ophogingen is gestapeld in de bouwplaats op ons door dit Bestuur aan te duiden regio. De overtollige grond is afgevoerd overeenkomstig artikels Inzet Naast het graven over de sleuven is bovenste twintig cm vloer betreffende het gebied afgegraven tot 50cm buiten de rand over het gebouw uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen PM Een nodige uitgravingen tot realisatie van een sleuven voor het publiceren aangaande een voorziene rioleringsbuizen op funderingsniveau (gelegen ook onder zodra boven het freatisch oppervlak), incluis dit ondersteunen aangaande de buizen en de wederaanvullingen.

SPECIFICATIES Maximale druk : 10 bar Maximale temperatuur : 120 C De microbellenafscheider mag verwijderd geraken buiten het mineraalwater van een installatie af te laten, d.m.v. afsluitkranen voor en na dit toestel. Die is verder voorzien met een aflaatkraan. Te posten kort nabij de warme uitlaat met een ketel overeenkomstig voorschriften leverancier. Toepassing In overeenstemming met het hydraulisch schema en meetstaat vuilafscheider FH st Het betreft vuilafscheiders bestemd voor dit verminderen van vuildeeltjes in een installatie. Vuilafscheiding d.m.v. spiraaldraad, metalen ringen en dergelijke. De in dit toestel teweeg gebrachte turbulentie remt een stroming sterk af, waardoor aanwezige vuile- en metaaldeeltjes de tijd oplopen om te blijven naar een bodem aangaande een vuilafscheider. De vuilafscheider kan zijn voorzien aangaande ons ingewerkte magneetstaaf om overbodig magnetiet en losse ijzerdeeltjes aan een installatie te onttrekken. Onderaan kan zijn de vuilafscheider uitgerust met een aflaatkraan voor het spuien met de opvangkamer. Die is dan ook aangesloten met ons balsifon op de riolering. Deze kan zijn uitgevoerd in messing ofwel brons betreffende schroefdraad, voorzien van een 3-delige unionkoppeling ten behoeve met vervanging ofwel verzorging. SPECIFICATIES Maximale druk : 10 bar Maximale temperatuur : 120 C Portiersgebouw containerpark Boom 206

f.v. een buisdiameter, de voeler moet in het midden in een buis uithangen Bereik : C Toepassing Volgens hydraulisch schema, uitstippelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 212

96 gebruiken indien deze geen negatieve kracht op de eindsterkte en hechtsterkte beschikken over zonder verhoogd gevaar op uitbloeiingen opleveren. Bij aanhoudende pluizige weersomstandigheden worden bij toepassing betreffende mortel wegens algemene toepassing een stenen voorafgaandelijk bevochtigd teneinde een hechting tussen mortel en steen te verkrijgen. Nat produceren door onderdompeling is verboden. Mortelsporen en/ofwel verontreinigingen op de zichtvlakken worden dadelijk verwijderd. Bij bijzonder warm en droog wederom ofwel verblindende bezonning, wordt het vers metselwerk veelvuldig maar licht besproeid om uitdroging van een mortel, voor deze kompleet verhard kan zijn, te voorkomen. Bij regen moet het vers metselwerk meteen tegen waterinslag beschermd worden. Het bovenvlak en een opperste 80 cm betreffende het metselwerk horen te op het einde met een dag systematisch afgedekt geraken. Eventueel mag tevens ons afdekplaat met genoeg oversteek aangewend worden die het verse metselwerk aan de opperste 80 cm beschermt tegen regen. Deze rechtstreekse afdekking mag geen hout ofwel ander materiaal bestaan dat tussen kracht aangaande regen sporen mag nalaten op dit metselwerk. Voor elke gebeurlijke werkonderbreking verminderd een aannemer alle gebonden mortel boven ons laatste laag stenen ofwel blokken materialen doorgaans materialen mortel materialen mortel/metselmortel De NBN EN Specificaties vanwege mortels - Deel twee: Metselmortel is over toepassing. De mortel draagt dit BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij elke service wordt ons certificaat met oorsprong gevoegd. Een aannemer heeft een afwisseling tussen voorgemengde fabrieksmortel over het gespleten type of voorgemengde fabrieksmortel van het natte type.

13 DRAAGNETSYSTEEM BIOFLOOR GRID Dit Biofloor Grid Systeem is perfect voor situaties waarbij een verwarmings- en koelingsbuizen regelrecht geïntegreerd geraken in een betonnen platen met ons gebouw (betonkernactivering). Nader mag dit systeem tevens worden toegepast in renovaties, mede door de kleine opbouwhoogte met dit systeem. Op een vloer (met of zonder isolatie) wordt ons kunststoffolie gelegd welke dienst doet zodra dampscherm.

De leidend ambtenaar kan zijn gemachtigd om de uitvoering met de overeenkomst te leiden en dit toezicht en een leiding der werken daar waar te nemen. De meerdere contactpersonen voor de verscheidene opdrachtgevers, welke de leidend ambtenaar bijstaan in de uitvoering met zijn taak, zullen meegedeeld geraken voor de startvergadering van de opdracht. Art.12 Onderaannemers aanvullend De bepalingen uit dit Standaardbestek 250 zijn hier ook niet van toepassing. Zie tevens Art.12 K.B. over 15 juli 2011 en aanvullende bepalingen in dit bestek Art.16 Arbeidskrachten Aanvullend Bij een aanvang van een werken geeft een aannemer de titel en een coördinaten op betreffende zijn vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd kan zijn een werken te leiden en het dagboek met een werken te tekenen. Deze vertegenwoordiger heeft tenminste 3 jaar ervaring in aanleg publieke ruimte. Al die communicatie omtrent een opdracht gebeurt in dit Nederlands. De vertegenwoordiger is gedurende een ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en dien de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij verder deel aan elke bijkomende door een aanbestedende overheid benodigd geachte bespreking ofwel overlegvergadering. Portiersgebouw containerpark Boom 31

92 21. SPOUWMUURISOLATIE spouwmuurisolatie - meestal De post "spouwmuurisolatie" omvat al die leveringen en werken voor dit verwezenlijken betreffende een thermische spouwisolaties voor gevelmetselwerk, dit navullen aangaande spouwmuren en akoestische en thermische isolaties tussen de woningscheidende wanden. Materialen Een isolatiematerialen bestaan weersbestendig, rotbestendig, ook niet onderhevig met krimp en beschikken over een geringe wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen voortkomen wegens ongedierte, bacteriën ofwel schimmels en tasten een overige bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt geraken. Enig middelen waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden betreffende een gedeclareerde λd-waarde vermeld in een CE-marking, ATG/H ofwel ETA, ofwel betreffende de rekenwaarde λui vermeld in EPBproductgegevensdatabank (EPBD) geraken aanvaard. Een λ-waarde moet geldig zijn voor een toegepaste lp- of laagdikte(s) spouwmuurisolatie buitenspouwblad - doorgaans Gedeeltelijke of volledige spouwvulling betreffende stijve of halfstijve isolatieplaten. De spouwopvatting stemt overeen met een uitvoeringsmodaliteiten met dit parement (zie algemene bepalingen in hoofdstuk 22 gevelmetselwerk). De werken omvatten: een voorbereiding aangaande het oppervlak; de levering en de plaatsing over een isolatieplaten en eventuele vochtfolies ofwel dichtingsmembranen; de service en een plaatsing met de eventuele bevestigingstoebehoren; dit verzorgen met eventuele uitsparingen vanwege leidingen, doorvoeren, enz. Materialen De afstandhouders (bij onvolledige spouwvulling) welke op de spouwhaken bevestigd worden, bestaan aangepast aan het isolatiemateriaal. Een montuur is ter goedkeuring voorgelegd. Een voorschriften volgens tabel 2 betreffende dit Informatieblad over het BUtgb Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk zijn over inzet en aan te vullen met de bepalingen met een verschillende ATG s en ETA s.

Meting er is prijs bepaald een geoorloofd te verwachten bronbemaling. Zo tijdens de werken zou blijken dat deze bronbemaling niet cruciaal is, wordt deze post perfect uit de aanneming geschrapt en in mindering gebracht. aard aangaande de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) Ingeval een verlaging betreffende de grondwaterstand nodig is, laat de aannemer een professionele firma ons studie produceren teneinde dit meeste geschikte bemalingssysteem vanwege te stellen, incl. een risicoanalyse. read more Hij legt ons schriftelijk verslag daarvan ter goedkeuring wegens met een ontwerper en stabiliteitsingenieur. Een eventuele kosten van die studie bestaan vervat in dit artikel. In die conceptstudie zal desnoods ook de noodzakelijke monitoring beschreven geraken. Een uitvoering betreffende de monitoring kan zijn inbegrepen in het artikel. Dit gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 100 mg ieder liter gepompt mineraalwater. De aannemer neemt hiertoe de nodige maatregelen. Bij verstopping van dit rioleringsnet bestaan een onkosten vanwege dit ontstoppen en fiksen betreffende de riolering alsmaar ten laste over de aannemer. De aannemer zorgt voor de afvoer aangaande het oppervlaktewater en houdt het grondwater tot gering 50 cm onder het diepste punt betreffende de funderingsaanzet. De aannemer treft de nodige maatregelen teneinde al die desnoods nadelige invloeden over een bemaling te vermijden dusdanig het al die beschadiging met omringende bebouwing en beplanting is vermeden. Zo Portiersgebouw containerpark Boom 68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *